Husorden

Organisation – mm.

Under udarbejdelse

Husets ledelse
Telefonfabrikken har 3 ansatte henholdsvis en Kulturhusleder, teknisk serviceleder og en udviklingskonsulent
De kan dagligt kontaktes ml. kl. 8 og 15 på tlf. 3954 2030  eller efter aftale.
Husets medarbejdere kan også rådspørges i forbindelse med afvikling af større arrangementer.

Husets åbnings- og lukketider
Telefonfabrikken har åbent alle dage i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 23.00, når der er aktiviteter i huset. Dog undtaget alle helligdage, juli måned og mellem jul  og nytår. Kontortiden er kl. 8-15.

Udlån af lokaler
Udlån af lokaler forestås ved Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Rådhus tlf. 39 57 54 49 el. mail: nybooking@gladsaxe.dk

Ved udlån kan man kun benytte de lokaler, der er anført i tilladelsen fra Børne- og Kulturforvaltningen, og de anførte klokkeslæt skal overholdes.

De praktiske forhold omkring arrangementet aftales i god tid med kulturhusledelsen. Herunder udleveres nøglebrik, som skal hentes og returneres i åbningstiden og om nødvendigt gennemgås evt. teknisk udstyr i lokalerne.

Ændringer i tekniske installationer må ikke foretages, med mindre tilladelse er givet

Rygning er ikke tilladt indendørs og der henvises til de udendørs rygearealer i henholdsvis atrium- og solgården.

Ansvaret for overholdelse af lovgivningen med hensyn til udskænkningsregler, alkoholbevilling, indeholdelse og afregning af eventuel A- skat og moms påhviler låneren.

Såfremt disse retningslinjer ikke overholdes, kan det medføre, at adgangen til brug af lokaler bortfalder.

Endvidere forbeholder kommunen sig ret til krav om erstatning ved evt. beskadigelse o. lign.

I ganske særlige tilfælde kan bookingen tilbagekaldes. Det gælder f.eks. ved valg eller andre lejligheder, hvor kommunen selv skal bruge lokalet.

Eventuel betaling opkræves via. fakturering

Husk endvidere at melde afbud i god tid til nybooking@gladsaxe.dk hvis lokalet ikke anvendes, så andre kan få nytte af lokalet.

Telefonfabrikken hjemmeside og kalenderoplysninger

Huset har sin egen hjemmeside på adressen: www.telefonfabrikken.dk. Når man som fast forening i Telefonfabrikken har fået tildelt lokaler til et arrangement er det i alles interesse at foreningens aktiviteter lægges ud på hjemmesidens kalender (Kulturnaut). Kontakt venligst kontoret

Aflevering af lokaler, opstilling af borde, stole mm.

Særlig opstilling og afrydning af borde og stole m.m. påhviler låneren. Låner har ansvaret for at lokalet med inventar, materiel mm. afleveres i samme opstilling, som de er modtaget. Plan for opstilling af borde og stole findes i hvert lokale.

Det er ikke tilladt at fortage fysiske ændringer i lokalerne uden tilladelse fra ledelsen.

Lokaleindretning – møblement mm.

Telefonfabrikkens hjemmeside: www.telefonfabrikken.dk oplyser hvad de enkelte lokaler i hele huset indeholder af møblement dvs. stole, borde og AV – udstyr. Se under lokaler.

AV – udstyr, internet mm.

Fællesrummet er udstyret med anlæg og projektorer samt el-piano og akustisk klaver

Undervisningsrum er forsynet med anlæg

Både dansesale og afspændingslokaler har musikanlæg til afspilning af CD og AUX til brug af computer eller telefon.

Gratis WiFi

Cafe Drop Inn

Alle arrangementer i rummet skal være åbne for alle, med undtagelse af teaterforeningerne, der som de eneste kan disponerer alene over lokalet i forbindelse med deres forestillinger. Drop Inn kan ‘bookes’ tre måneder frem i tiden via kalenderen der hænger ved siden af indgangen til lokalet. Man kan således IKKE regne med, at der ikke kommer andre brugere. Der må ikke skrives direkte på kalenderen, kun på dokumentet ved siden af.

Brug af køkken, dagrenovation mm.

Køkkenet kan ikke bookes, men stilles til rådighed for alle husets brugere. Der forefindes service til 80 personer. Kontaktes kontoret kan der suppleres op til 150. Ved booking af Fællesrummet følger køkkenet med.

Ryd (og vask) venligst op efter dig selv. Dagrenovation skal smides i containerne ved køkkenvinduerne – Husk kildesortering (glas, hård plast, papir mv.). Opvaskemaskinen er miljøvenlig og genbruger vandet, derfor skal service skylles godt inden det sættes ind.

Rengøring

Huset rengøres fra mandag til fredag i dagtimerne samt natten ml. lørdag og søndag. Alle opfordres til at medvirke til at huset fremtræder pænt og til glæde for alle brugere.

Brandsikkerhed, flugtveje, førstehjælp og hjertemassage.

Flugtveje må ikke blokeres eller indeholde noget der øger brandbelastningen eller risikoen i tilfælde af brand. Døre må ikke fastholdes af kiler.

Oversigt over flugtvejenes placering, samlingssteder findes i alle lokaler og på de digitale infoskærme. Orienter dig på forhånd.

Alle Telefonfabrikkens medarbejdere kan yde førstehjælp og hjertemassage. Der forefindes førstehjælpsskabe på de store gange og i Musik- og Billedskolen. Derudover er der en hjertestarter i gangen mellem indgang 2 og 3 og udendørs ved hovedindgangen.

Ophængning af billeder og plakater mm.

Der må ikke uden særlig tilladelse ophænges eller opklistres billeder, plakater el. lignende i Telefonfabrikken. Opslag og lign. henvises til de store opslagstavler ved hovedindgangen. Uvedkommende og kommercielle opslag vil  blive fjernet.

Nøglerbrik og alarm

Udlevering af nøglebrik sker via. henvendelsen til kontoret. Er der tale om en enkelt booking gives en låne-brik, der skal tilbageleveres efter brug og er der tale om faste bookinger oprettes en personlig brik. ved sidstnævnte skal tekniske serviceleder Bjarne kontaktes på BKDBST@gladsaxe.dk.

Ved bortkommet nøglebrik skal kontoret kontaktes hurtigst muligt.

Husets sættes under alarm kl. 23.00 af Gladsaxe kommunes Vagtselskab. Ved fejlagtig brug af lokalerne, hvor Gladsaxe kommune vagt ankommer til Kulturhuset på grund af en alarm afkræves foreningen kr. 1650 kr. i bøde.

Brug af Atriumgården og Solgården

Telefonfabrikken råder over to mindre udeområder udenom den store plæne der kan benyttes bag fabrikken. Atriumgården og Solgården. I begge gårde er der borde og bænke. Her er det muligt at sidde og hygge sig, men vær opmærksom på at der ofte undervisning i lokalerne ud mod gårdene, så vis hensyn. Askebægre skal benyttes

Parkering – cykler og biler

Bilparkering henvises til den store parkeringsplads bag det store højhus. Handicappede dog til området ved indgang 2. Se handicapfacilliteter.

Cykelparkering henvises til arealerne m. cykelstativ

Toiletfacilliteter, puslebord, opbevaring af værdigenstande.

Telefonfabrikken har toiletter tre steder i huset. Ved fællesrummets toiletfaciliteter er der desuden et handicaptoilet og et puslebord til småbørn.

Ved toilettet ved fællesrummet er det desuden muligt at opbevare sine værdigenstande i aflåste skabe.

Handicapfacilliteter

Telefonfabrikken er udstyret med 3 handicapparkeringspladser (ml. hovedindgangen og indgang 2), handicaptoilet og dertil automatisk åbning af hoveddør, indgang 2 og mellemgang. Der er teleslynge i Fællesrummet og Møderummet

Alkohol, støjende adfærd og rygning

Det er enhver brugers pligt at sørge for at den aktivitet man udøver er i overensstemmelse m. loven og på ingen måde virker forstyrrende eller hindrende for gennemførelse af andre gruppers aktiviteter i Telefonfabrikken.

Overnatning 

Må kun finde sted efter særlig aftale med kulturhus lederen og når Gladsaxe Brandvæsen, tlf.: 39 57 58 11, på forhånd er orienteret om dato for overnatningen, i hvilke lokale(r) den finder sted og det antal personer, der overnatter i kulturhuset.

Husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr indenfor i Telefonfabrikken.