Husorden

Organisation – husrådet mm.

Telefonfabrikken er brugerstyret og øverste organ er husrådet, der mødes mindst 4 gange årligt. Husrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de faste brugere og Gladsaxe Musik- og Billedskole. Her tages alle beslutninger omkring centrets virke og udvalg nedsættes til varetagelse af nødvendige opgaver.

Brugerudvalg i Telefonfabrikken:

Arrangementsudvalget, der har til opgave at finde frem til hvilke arrangementer, der skal satses på og koordinere foreningernes arrangementer.
Lokaleudvalget, der har til opgave at bearbejde evt. forslag til indretning og ændring af lokalerne.
Køkkenudvalget, der har til opgave at komme med idéer til et funktionsdygtigt køkken, herunder at sørge for service mm. i forhold til husets arrangementer.
PR-udvalget, der har til opgave at sikre presseomtale og markedsføring af centret i Gladsaxe kommune.
Kunstudvalget, der har til opgave at komme med ideer til udsmykning af centret, herunder finde egnede lokale udstillere.Teaterudvalget  har til formål at diskutere indbyrdes udfordringer de 2 teaterforeninger – Gawenda og BAS – og Telefonfabrikken imellem og dertil være et forum for gensidig inspiration.

Generelt må man sige at Telefonfabrikken er en offentlig bygning, der er sat under brugernes beskyttelse, og hvor den til enhver tid gældende
skal overholdes.

Faste brugere pr. 11 februar 2011:

Hyggeklubben
Ældre Sagen
Gladsaxe oplysningsforbund – GOF
Frit Oplysningsforbund i Gladsaxe – FO
Folkeligt Oplysnings Forbund – FOF
Arbejdernes Oplysnings Forbund – AOF
Specialundervisningen i Københavns Amt – SUKA
Kulturen
Gladsaxe Sportsmotorklub
Øvekælderen
Gawenda
Bagsværd Amatørscene
Gladsaxe Viseforening
Folkedanserforeningen Gladsaxe – Søborg
Bagsværd Folkedanserforening
Søborg Bridgeklub
Dansk Handicap Forbund
Gladsaxe Tangoforening
Dansk Parkinson Forening, Gladsaxe afdeling
Afghansk Kulturforening
Punjabi Kulturforening
Copenhagen Country Dancers
Gladsaxe Jazzklub
Det Rwandiske Samfund i Danmark
Gladsaxe kommunes Musik- og billedskole
Gladsaxe kommunes Ungdomsskole

Foruden disse faste brugere er det muligt for andre brugere udenfor idrætten at låne et lokale til deres aktiviteter efter aftale med forvaltningen

– se udlån af lokaler.

Husets ledelse
Telefonfabrikken har 3 ansatte henholdsvis en centerleder, teknisk servicemedarbejder og en aktivitetsmedarbejder.
De kan dagligt kontaktes ml. kl. 10 og 11 på tlf. 3954 2030, 3954 2031 og 3954 2048 eller efter aftale.
Husets medarbejdere kan også rådspørges i forbindelse med afvikling af større arrangementer.

Husets åbnings- og lukketider
Telefonfabrikken har åbent alle dage i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 23.00, når der er aktiviteter i huset. Dog undtaget alle helligdage, juli måned og mellem jul  og nytår. Kontortiden er kl. 8-15.

Udlån af lokaler
Udlån af lokaler forestås ved Børne- og kulturforvaltningen, Center for service, Gladsaxe Rådhus tlf. 39 57 53 37 el. mail: lokaler@gladsaxe.dk

Telefonfabrikken råder over sit eget møderum, der kun i særlige tilfælde udlånes til andre end centrets egne foreninger.

Forhold vedr. udlån af lokaler

Ved udlån kan man kun benytte de lokaler, der er anført i tilladelsen fra Børne- og kulturforvaltningen, og de anførte klokkeslæt skal overholdes.

De praktiske forhold omkring arrangementet aftales i god tid med kulturhusledelsen. Herunder udleveres nøgle, som skal hentes og returneres i åbningstiden og om nødvendigt gennemgås evt. teknisk udstyr i lokalerne.

Ændringer i tekniske installationer må ikke foretages, med mindre tilladelse er givet

Rygning er ikke tilladt indendørs og der henvises til de udendørs rygearealer i henholdsvis atrium- og solgården.

Ansvaret for overholdelse af lovgivningen med hensyn til udskænkningsregler, alkoholbevilling, indeholdelse og afregning af eventuel A- skat og moms påhviler låneren.

Såfremt disse retningslinjer ikke overholdes, kan det medføre, at adgangen til brug af lokaler bortfalder.

Endvidere forbeholder kommunen sig ret til krav om erstatning ved evt. beskadigelse o. lign.

I ganske særlige tilfælde kan tilladelsen tilbagekaldes. Det gælder f.eks. ved valg eller andre lejligheder, hvor kommunen selv skal bruge lokalet.

Eventuel betaling opkræves sammen med fremsendelse af tilladelsen, og skal være foretaget senest 8 dage før arrangementets afholdelse.

Husk endvidere at melde afbud i god tid til forvaltningen hvis lokalet ikke anvendes, så andre kan få nytte af lokalet.

Telefonfabrikken hjemmeside og kalenderoplysninger

Huset har sin egen hjemmeside på adressen: www.telefonfabrikken.dk. Når man som fast forening i Telefonfabrikken har fået tildelt lokaler er det i alles interesse at foreningens aktiviteter lægges ud på hjemmesidens kalender. Kodeord i den sammenhæng udleveres af centerledelsen.

Aflevering af lokaler, opstilling af borde, stole mm.

Særlig opstilling og afrydning af borde og stole m.m. påhviler låneren. Låner har ansvaret for at lokalet med inventar, materiel mm. afleveres i samme opstilling, som de er modtaget. Plan for opstilling af borde og stole findes i hvert lokale.

Det er ikke tilladt at fortage fysiske ændringer i lokalerne uden tilladelse fra ledelsen.

Lokaleindretning – møblement mm.

Telefonfabrikkens hjemmeside: www.telefonfabrikken.dk oplyser hvad de enkelte lokaler i hele huset indeholder af møblement dvs. stole, borde og AV – udstyr. Se under lokaler.

AV – udstyr, internet mm.

Fællesrummet er udstyret med et anlæg, der via computer kan benytte projektor, DVD, CD, VHS, computer og radio. Anvisning i brug af anlæg hænger på indersiden af AV skabsdør, hvor den udleverede nøgle passer.

Undervisningsrum er forsynet med TV, CD, DVD, projektor og radio. Dansesalene har 2 musikanlæg med CD, kassette og computer afspillere. Lånes alle salene kan alle højttalerne styres fra dansesal 3. Brugsanvisning findes på indersiden af skabsdørene.

6 steder i Telefonfabrikken er der opsat acces points, der giver brugere, der er udstyret med en bærbar computer, mulighed for at komme på internettet, uanset hvor man befinder sig i området.

Cafe Drop Inn

Siden november 2008 er der indrettet et mødested for husets brugere kaldet Cafe Drop Inn. Cafe’en er brugerstyret og underlagt den regel at alle arrangementer i rummet skal være åbne for alle. Dog undtaget teaterforeningerne, der disponerer over lokalet i forbindelse med deres forestillinger.

I cafeen er opstillet en kaffemaskine, TV og det er desuden muligt at læse dagens avis.

Brug af køkken, dagrenovation mm.

Køkkenet kan ikke bookes, men stilles til rådighed for alle husets brugere. Der forefindes service til 100 personer og man anmodes om at kontakte Hyggeklubben, tlf.: 39 54 20 34., der i videst mulig omfang koordinerer større arrangementer i huset. Det kan også være en god ide at kigge på vores hjemmeside inden man planlægger sit kommende arrangement.: www.telefonfabrikken.dk

Dagrenovation skal ved større arrangementer smides i containerne ved køkkenvinduerne.

Rengøring

Huset rengøres fra mandag til fredag i dagtimerne. Alle opfordres til at medvirke til at huset fremtræder rent og nydeligt til glæde for alle brugere. Brug derfor affaldsspande og måtter, der findes overalt ved indgangene.

Brandsikkerhed, flugtveje, førstehjælp og hjertemassage.

Hvis uheldet er ude og ilden har fået fat, udvikler den sig oftest meget hurtigt. Det er derfor vigtigt at de flugtveje, der skal benyttes for at komme ud i det fri også er “fri og brugbare”.

Flugtveje må ikke blokeres eller indeholde noget der øger brandbelastningen eller risikoen i tilfælde af brand. Døre må ikke fastholdes af kiler. Hvis dørene til trapper og gange ikke er lukkede vil røg, varme og ild kunne brede sig i hele bygningen. Dette kan medvirke til at skærpe en i forvejen farlig situation.

Alle bedes derfor i egen interesse sørge for at flugtveje kan passeres uhindret og farefrit i de lokaler man laver sine aktiviteter.

Oversigt over flugtvejenes placering findes ved de fleste indgange til Telefonfabrikkenherunder Musik- og Billedskolen. Orienter dig på forhånd.

Alle Telefonfabrikkens medarbejdere kan yde førstehjælp og hjertemassage. Der forefindes nødhjælpsskabe i de store gange og i Musik- og Billedskolen. Hjertemassageapparat er i skab i gangen mellem indgang 1 og 5.

Ophængning af billeder og plakater mm.

Der må ikke uden særlig tilladelse ophænges eller opklistres billeder, plakater el. lignende i telefonfabrikken. Opslag og lign. henvises til de enkelte foreningers opslagstavler ved hovedindgangen. Ikke autoriserede opslag el. lignende vil uopfordret blive fjernet.

Nøgler og alarm

Husets sættes under alarm kl. 23.00 af Gladsaxe kommunes Vagtselskab. Ved fejlagtig brug af lokalerne, hvor Gladsaxe kommune Vagt ankommer til centret på grund af en alarm afkræves foreningen kr. 1500 kr. i bøde.

Uagtsom omgang med udleverede nøgler kan betyde, at den enkelte forening skal betale omlægning af låsecylindre og i gentagne tilfælde at fremtidig udlån nægtes.

Brug af atriumgården

Telefonfabrikken råder over en atriumgård med 6 caféborde med 24 stole og 6 større bænke. Her er det muligt at sidde og hygge sig, foruden at området bruges af rygerne. Askebægre skal benyttes og det er ikke tilladt at smide cigaretskodder på flisearealet.

Dertil er der i sommerperioden opstillet en grill. Det er ikke tilladt at forstyrre igangværende undervisning og større grupper skal afpasse deres adfærd, således at det er muligt at gennemføre undervisning i de tilstødende lokaler. Ved større arrangementer i atriumgården skal centerledelsen orienteres.

Ved brug af grill skal den efterlades rengjort og klar til næste bruger. Gasflaske udleveres ved henvendelse til centerledelsen.

Brug af solgården

Ved hovedindgangen ligger en mindre solgård, der fungerer som rygeareal for Telefonfabrikken fællesrum og cykelparkering. Askebægre skal benyttes og det er ikke tilladt at smide cigaretskodder på flisearealet.

Parkering – cykler og biler

Bilparkering henvises til den store parkeringsplads bag det store højhus. Handicappede dog til området ved indgang 2. Se handicapfacilliteter.

Cykelparkering henvises til areal ved solgården og for Musikskolens og Gawendas elever til cykelparkering mellem de to institutioner.

Brug af kopirum

Ved Musikskolen er det muligt for foreningerne at fotokopiere mod en mindre betaling. Det indebærer, at den enkelte forening udstyres med en kode, således at det er muligt at registrere antal kopier mm. Kode aftales ved henvendelse til Musikskolens ledelse på tlf. 39 54 20 41. Betaling opkræves en gang årligt.

Toiletfacilliteter, puslebord, opbevaring af værdigenstande.

Telefonfabrikken råder over 3 toiletkerner henholdsvis ved fællesrummet, Musik- og Billedskolen og i teaterforeningernes kælder. Ved fællesrummets toiletfaciliteter er der desuden et handicaptoilet og et puslebord til småbørn.

Ved toilettet ved fællesrummet er det desuden muligt at opbevare sine værdigenstande i aflåste skabe.

Handicapfacilliteter

Telefonfabrikken er udstyret med 4 handicapparkeringspladser ved solgården, handicaptoilet og dertil automatisk åbning af hoveddør, indgang 2 og mellemgang ved dørtryk.

Alkohol, støjende adfærd og rygning

Det er enhver brugers pligt at sørge for at den aktivitet man udøver på ingen måde virker forstyrrende eller hindrende for gennemførelse af andre gruppers aktiviteter i Telefonfabrikken. Det er ikke tilladt at være synligt beruset eller på anden måde ude af stand til at kontrollere sin adfærd påTelefonfabrikken område.

Overnatning 

Må kun finde sted efter særlig aftale med kulturhus lederen og når Gladsaxe Brandvæsen, tlf.: 39 57 58 11, på forhånd er orienteret om dato for overnatningen, i hvilke lokale(r) den finder sted og det antal personer, der overnatter i centret.

Husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr indenfor i Telefonfabrikken.