Senest opdateret 15.06.2020
Scrool for english

Har antallet af personaler der må opholde sig i et lokale ændret sig?
Ja. Alle lokalerne har fået nye normering i forhold til hvor mange personer der må opholde sig i lokaler. Alle personer skal have 4 m2 at boltre sig på med mindre der er tale om stillesiddende aktivitet , her er det 2m2. Antallet afhænger af lokalet m2 og hvilken form for aktivitets der skal udøves. Antallet er oplyst her (link til side på hjemmeside) og på døren ind til alle lokaler. Antallet er oplyst her og på døren ind til alle lokaler.

Skal jeg selv rengøre lokalerne efter brug?
Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet

Er der desinficeringsmidler i lokalerne?
Du skal selv medbringe desinficeringsmidler (min. 70% alkohol)

Må jeg udfører al aktivitet i lokalerne?
Ja, jf. kulturministeriets retningslinjer fra 7. juni er kulturhuset åbnet for alle aktiviteter inkl. idrætsaktiviteter, herunder dans og yoga, dart, billard samt tankesport som f.eks. skak og bridge.
Det er dog op til dig selv at holde dig opdateret på hvilke retningslinjer der gælder for lige præcis din forening og din aktivitet. se retningslinjer her

Er alle lokaler åbne og kan bookes?
Nej, Fælleskøkkenet og alle omklædningsrum er midlertidig lukket. Har du en bookning til fællesrummet har du således ikke adgang til køkkenet.

Kan jeg lave kaffe, låne kopper eller vaske op i fælleskøkkenet?
Nej, Fælleskøkkenet er lukket og det er ikke mulig at få adgang.

Kan jeg købe kaffe i automaten i Drop Inn?
Ja, både kaffeautomaten og Drop Inn er åben, men vi opfordrer til god håndhygiejne i forbindelse med brug.

Booker jeg lokalerne som normalt?
Bookingportalen er lukket frem til efter sommerferien og reserveringer af lokaler, sker derfor ved henvendelse via. mail til lokaler@gladsaxe.dk

Virker min nøglebrik stadig?
Nej, du skal kontakte kontoret tlf: 20156508, da alle brikker skal opdateres der. Det er vigtigt, at du ringer på forhånd. så vi undgår kødannelse.

Hvilke forholdsregler har Telefonfabrikken taget for at undgå smittespredning?
Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi søger for:

  • Spritstandere ved alle vores 6 indgange.
  • Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i vores lokaler (antal personer i lokalerne, afstand og hygiejne).
  • Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.
  • Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Findes der nogle undtagelser i forhold til overholdelse af Telefonfabrikkens retningslinjer?Ja, men KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet

English version

Has the number of people allowed in each room changed?

Yes. Each room has had their capacity reevaluated. Each person needs at least 4 m2 unless we’re talking sedentary activity in which case it is 2 m2 per person. The capacity is based on m2 measurement and form of activity in the room.The exact numbers for all room can be found here and at the entryway for each room.

Should I clean the rooms after use?
Each room and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the Health Authorities guidelines. Further cleaning is the responsibility of the users. Therefor each user must disinfect all contact surfaces and artifacts used before and after use.

Will there be disinfectants in the rooms?
You must bring your own disinfectant (min. 70% alcohol)

Am I allowed to perform whichever activity I want in the rooms?
Yes, according to the Ministry of Culture’s guidelines, the culture house is now also open for activities and exercise such as dancing, yoga, darts and billiards and mental exercise sports; such as chess and/or bridge.

Are all rooms open and available for booking?
No, the kitchen along with all changing rooms are temporarily closed. Normally a booing in Fællesrummet allows access to the kitchen, unfortunately this is not the case for the time being.

Is it possible to make coffee, use the cups or do the dishes in the kitchen?
No, the kitchen is closed, and it is not possible to access.

Can I buy coffee from the coffee machine in Drop Inn?
Yes, both the coffee machine and Drop Inn open, but we call for good hygiene while using the machine.

Does the booking work the same way as always?
‘Bookingportale’ is closed and will reopen on the other side of the summer vacation. All bookings are to be made through mail, at lokaler@gladsaxe.dk

Is my electronic access key still working?
No, you will have to contact the office at tel. 20156508, since all access keys must be updated. It is important that you call in advance.

Which precautions has been made a Telefonfabrikken in ordre to prevent the spread of infection?
We are continuously following the most recent guidelines from the authorities. We make sure that:

  • Hand sanitation stations are established at all 6 entries.
  • Information posters on healthy and safe use of our rooms (capacity, distancing and hygiene) are placed where seen necessary.
  • Communication is available in both Danish and English.
  • All rooms are cleaned thoroughly and in accordance to health authority guidelines.

Are there any exceptions in relation to compliance with the guidelines of Telefonfabrikken?ONLY if your organization, association Culture School have made a special agreement, with the ministry of culture, through their branch association, union etc..